In het Tennis – en Buisiness center De Heuvelrug, onze thuisbasis, heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden op 11 maart 2018. Gestart werd er met tennis, waarna een gezellige heerlijke lunch werd verzorgd door Charlotte Bogstra.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland gehouden op 11 maart 2018 bij Tenniscenter Heuvelrug Doorn

De vergadering werd bijgewoond door 1 Erelid, 1 Buitengewoon Lid van Verdienste en 13 Gewone Leden.

 

Bestuur                                             :

J. Wijnhoud                                                  – voorzitter

Drs. H. Adama van Scheltema                  – secretaris

W.A.C. Fok                                                    – webmaster

Mr. G.J. Schmitz                                          – penningmeester

S. Noteboom

Drs. L.H. Sanders

 

Ereleden                                           : Drs. L.H. Sanders

Buitengewone Leden van              : Drs. H.R.Thung

Verdienste

Gewone Leden                               : Dames: G.J.Groenman, mr. M. Jansen, drs. A. de Laive-Bakker, E.M. Veentjer-Spruyt

Heren:    J.A. Arends, P.Ehrlich, N. Fleury, P. Veentjer                                     

Afwezig met kennisgeving

Ereleden                                           : Heren:  J. Eltingh, M. Koevermans,  T.S. Okker, E.S. Schneider, J. Siemerink

Leden van Verdienste                    : Heren : T. Bogtstra, mr. J.A.Th. Bollerman, H.W.A.M. van Hulst, H. Koster,  I.M. Pols

Buitengewone leden                       : Heren: M. Schapers

van Verdienste

Gewone Leden                                 :

Dames:  J. Ambags-Warringa, C. Bakkum, N. Blom, M. Bollegraf, K. Boogert, Gomperts, H. Eltingh-ter Riet, A.M. Hemmes-Weurman, A. Hopmans, Jagerman, J.E. Krocké, J. Lenting-Salomé, M. Pakker, S. Rottier, Thijssen, S. Trik, M. Troost-van der Torre, H.D. Witvoet, A. Ybema-Lepoutre, T. Zwaan

Heren :  drs. M.H.J.M. Albert, mr.J.P.J. Barth, T. Bogtstra, M. van den Berg, H.J. Davids, F.C. Don, R. Haase, drs. G.J.E.M. Hornman,   R.J. Kasten, E. Kempes, T. Kempers, drs. M. Keunen, M. Koek,Mentink, R. Sluiter, J. Smit, ir. drs. P.W. Soeters, F. Wibier

 1. Opening

De voorzitter de heer Wijnhoud heet alle aanwezigen van harte welkom en richt een bijzonder woord van welkom aan het erelid de heer Sanders en het buitengewoon lid van verdienste de heer Thung.

Vervolgens wordt middels een moment stilte, stil gestaan bij het overlijden ven de leden Bubi van Meegeren, Hein en Ferdinand Beernink.

 

 1. Mededelingen

De voorzitter maakt melding van de volgende zaken:

 • Ter promotie van de nieuwe IC-trui zit het Bestuur zonder dasje/jasje achter de bestuurstafel. Op verzoek van m.n. de dames leden zal dit slechts éénmalig zijn!
 • De heren Peter Ehrlich en Jasper Smit werden lid van onze IC; de heer Ivo Pols werd tot lid van verdienste benoemd.
 • In 2018 zullen de heer Hemmes jr. en de dames Burger, Lemoine, Kerkhove en Schuurs uitgenodigd worden om lid te worden.
 • De Francis Wallis Cup is zeer geslaagd geweest, met een nipte overwinning voor ons team.
 • Wegens sneeuw kon de voetbalwedstrijd tegen HVV niet doorgaan.
 • De KNLTB kon geen geschikt moment vinden voor de IC Academie; met Jacco Eltingh zal overlegd worden of en zo ja hoe de IC Academie vorm gegeven kan worden.
 • Helaas is het niet gelukt een team af te vaardigen naar de IC-week in Duitsland.
 • In 2019 is er een IC-week in Frankrijk; spelers/speelsters zullen hiervoor persoonlijk benaderd worden.
 • De heer Sanders wordt geprezen en bedankt voor het vele en voortreffelijke werk dat hij verricht in het kader van het uitzoeken en aankopen van nieuwe IC-kleding en give aways.

 

 1. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2017

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering, waarna de secretaris bedankt wordt voor het maken van de notulen.

 

 1. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017

Ter toelichting memoreert de secretaris 2 hoogtepunten uit het IC-jaar 2017.

Allereerst de zeer geslaagde en gewonnen ontmoeting met de IC Canada op het gezellige en gastvrije Park Marlot.

Ook mag de 35e druk bezochte IC-golfdag als een hoogtepunt in ons clubleven worden aangemerkt.

Het jaarverslag wordt vervolgens  geaccordeerd en de secretaris bedankt voor zijn inspanningen in deze.

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester over 2017

De penningmeester , de heer Schmitz , geeft een korte toelichting op alle posten van de exploitatierekening en op de balans, waarbij de volgende zaken aan de orde komen:

 • De exploitatierekening laat opnieuw een negatief saldo zien
 • Belangrijkste oorzaken zijn de forse aankopen van truien, sjaals en give aways
 • Bij de verwachte baten ging de clinic voor Toco USA niet door
 • Op de balans is dientengevolge het kapitaal teruggelopen van €93.606,- naar €88.822,-

 

 1. Verslag van de kascommissie

Namens de kascommissie verklaart mw.Jansen dat zij samen met mw.Groenman  middels een aantal steekproeven, de financiёn over het afgelopen jaar in orde heeft bevonden en dat zij de penningmeester décharge verleent voor het gevoerde beleid.

Met applaus stemt de vergadering in.

De dames Jansen en Zwaan zijn in 2018 wederom beschikbaar voor de kascommissie; mw. Groenman is weer bereid om als 1e reserve te fungeren.

 

 1. Vaststelling begroting en contributie 2018

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en stelt vast dat de begroting sluit met een licht negatief

saldo.

Door het wegvallen van NPN Drukkers als sponsor, zijn de kosten voor het IC-jaarboekje sterk gestegen.

Ook staat  er aan de baten kant voor 2018 geen clinic voor Toco USA/mw. Toth gepland.

Gezien onze stevige vermogens positie is er geen reden voor ongerustheid!

De penningmeester onderzoekt de mogelijkheid om een deel van het kapitaal te beleggen in langlopende obligaties.

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd, met dien verstande dat de contributie voor het jaar 2018 op €45,- gehandhaafd blijft.

 

De heer Thung vraagt of het bestuur van plan is ter viering van ons 90-jarig bestaan een IC-week te organiseren?

De intentie is om dat pas te doen bij het 100-jarig bestaan in 2031.

 

 

 1. Dutch IC-Cup

Het Bestuur heeft gemeend dit jaar de Dutch IC-Cup toe te kennen aan Anja Ybema-Lepoutre, m.n. wegens het jarenlang op een voortreffelijke manier organiseren van de IC-golfdag.

Aangezien mw. Ybema wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn, zal aan haar de Cup op een later tijdstip worden uitgereikt.

 

 1.  Bestuurssamenstelling

Onder applaus neemt de vergadering het voorstel van het bestuur over om mevrouw Judith Ambags-Warringa te benoemen tot lid van het Bestuur.

De voorzitter geeft aan dat hij het zo langzamerhand tijd vindt worden om de voorzittershamer aan iemand anders over te dragen. Het heeft geen haast, maar we zullen er in het bestuur verder over praten evenals over een mogelijke algemene verjonging van het bestuur.

 

 1. Nieuwe IC-artikelen: kleding / give aways

Projectleider , de heer Sanders, meldt dat er naast truien en sjaaltjes nu ook nieuwe stropdassen beschikbaar zijn.

Mw. de Laive veronderstelt dat de IC-dames liever een rose trui zouden willen hebben.

Afgesproken wordt dat zij allereerst een enquete houdt onder de IC-sters om te onderzoeken of haar veronderstelling juist is en of er ook voldoende koopbereidheid onder de dames bestaat.

De give aways bestaan uit handdoeken, pennen en notieboekjes.

 

 1. Uitreiking IC-Jaarboek 2018

Door de snelle levering van NPN Drukkers zijn de nieuwe jaarboekjes reeds naar alle leden verzonden.

De voorzitter bedankt mw. Jansen voor het vele werk dat zij heeft verricht voor de totstandkoming van

het nieuwe jaarboekje en biedt haar onder applaus van de vergadering een fraai boeket aan.

Bekeken zal worden of het jaarboekje in de toekomst tegen geringere kosten bij de Feijenoord drukker

gemaakt kan worden; ook zal de mogelijkheid van digitaliseren bekeken worden.

 

 1. Rondvraag

-Een aantal leden spreken hun teleurstelling uit over het feit dat de opkomst zo mager is.

-De heer Thung stelt vast dat een groot deel van de jongere IC-(st)ers werkzaam is in het tennis en mogelijk daardoor niet zo’n behoefte heeft om in hun vrije tijd opnieuw met (IC-) tennis bezig te zijn.

-Mw. de Laive laat weten dat zij via het wachtwoord geen contact kan maken met de IC-website; meer leden beamen dit probleem.

De heer Fok zal dit onderzoeken.

-De heer Fleury vraagt zich af waarom het niet mogelijk is om bij Davis Cup en Federation Cup wedstrijden als IC-(st)ers door de KNLTB bij elkaar geplaatst te worden.

De voorzitter zal hierover contact opnemen met de heren Poel en van Berkel.

-De voorzitter wil graag wat meningen horen over de eventuele mogelijkheid om ook rolstoel tenniss(t)ers lid van de IC te kunnen maken.

Enkele uitspraken:

 • Het zou aansluiten bij het streven van de KNLTB om de minder valide sport te integreren met de valide sport
 • Zijn we wel instaat om ook wedstrijden voor rolstoeltennis in het kader van de IC aan te bieden?
 • We besluiten de vraag over rolstoeltennis binnen de IC voor te leggen aan de IC Council

 

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 15.45 uur de vergadering